1. ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยน/คืนสินค้าเฉพาะกรณีที่การจัดส่งเป็นความผิดพลาดของทางบริษัทฯ เท่านั้น และให้อยู่ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

2. ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์การเปลี่ยน/คืนสินค้า ได้ผ่านทาง Line@: @luxury29store หรืออีเมลมาที่ info@luxury29.io ทุกวัน เวลา 11.00น. - 21.00น.

3. ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ภายในระยะเวลา 2 วัน (48 ชั่วโมง) นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) และบริษัทฯ จะติดต่อกลับภายใน 7 วัน

4. ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืน สินค้า ตามที่กำหนด ภายในระยะเวลา 2 วัน (48 ชั่วโมง) หากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับ เปลี่ยน/คืน สินค้า

5. ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืน จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน

6. ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนให้กับบริษัทฯ

7. สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆ ยังคงอยู่ และบรรจุ ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อลูกค้า พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า

เงื่อนไขสินค้าที่สามารถ เปลี่ยน/คืน สินค้า

1. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาดให้กับลูกค้า ลูกค้าได้รับสินค้าผิดไม่ตรงกับรายการสั่งซื้อ

2. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้าให้กับลูกค้า

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า

4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืน สินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวสินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือลูกค้าเปลี่ยนใจ หรือต้องการเปลี่ยนขนาดสินค้า

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยน/คืน สินค้า

1. แจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Line@: @luxury29store หรืออีเมลมาที่ info@luxury29.io ทุกวัน ในเวลา 11.00 น. - 21.00 น.

2. เจ้าหน้าจะที่ติดต่อกลับ ภายใน 7 วัน เพื่อแจ้งยืนยันความประสงค์เปลี่ยนหรือคืนสินค้า

3. ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น EMS โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆ ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯนำส่งต่อลูกค้า

4. เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับสินค้าและตรวจสอบพบว่ามีความผิดปกติตามที่แจ้งมา บริษัทฯจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า

5. ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายในเวลา 7-14 วันทำการ นับจากวันที่ทางบริษัทได้รับสินค้าที่ถูกส่งกลับมา

นโยบายการคืนเงิน

- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้าในทุกรณี หากลูกค้าทำการสั่งสินค้าและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ถือว่าการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าเสร็จสิ้นสมบูรณ์

- หากเป็นความเป็นผิดพลาดของทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะทำการแก้ไขข้อผิดพลาดให้กับลูกค้าอย่างเร็วที่สุด โดยขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาเป็นกรณีไป

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการยกเลิก

หากลูกค้าทำการสั่งสินค้าและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ถือว่าการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่าสินค้าที่สั่งซื้อและจัดส่งเป็นสินค้าที่ลูกค้าได้ทำการตรวจสอบแล้ว ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ในทุกกรณี