ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ ลักชัวรี่29 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขการใช้บริการ”) เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท ลักชัวรี่29 จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับ ลูกค้าที่ใช้บริการใดๆ ผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน หรือช่องทางการให้บริการอื่นของ ลักชัวรี่29 (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง โดยผู้ใช้บริการตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ซึ่งรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การสมัครใช้บริการ

1.1 การสมัครใช้บริการและการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ลักชัวรี่29 ผู้ใช้บริการต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

1.2 ในกรณีผู้ใช้บริการมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ผู้ใช้บริการรับรองว่าได้ตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บริการกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ และบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว และบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้ใช้บริการเข้าใจและยินยอมตกลงตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยผู้ใช้บริการ บิดามารดา หรือผู้ปกครองตกลงที่จะผูกพันและดำเนินการ ดังนี้

1.2.1 ควบคุมการใช้บริการของผู้ใช้บริการ

1.2.2 รับความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการใช้บริการ

1.2.3 ยอมรับการดำเนินการอันเนื่องมาจากการใช้บริการ เช่น การสั่งซื้อและการชำระค่าราคาสินค้า การชำระค่าบริการ เป็นต้น

1.2.4 ยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้บริการนี้

1.3 ผู้สมัครใช้บริการจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน ดังนี้ ชื่อ-นามสกุล, วัน เดือน ปีเกิด, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการและ/หรือผู้รับสินค้า หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นๆให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

1.4 ผู้ใช้บริการมีสิทธิลงทะเบียนใช้บริการ ลักชัวรี่29 ได้เพียง 1 บัญชี/ท่าน

1.5 ผู้ใช้บริการต้องรักษาข้อมูลผู้ใช้บริการและรหัสผ่านไว้เป็นความลับอยู่เสมอ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามที่บริษัทกำหนดในข้อ 1.1-1.5 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก/ระงับบัญชี สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ และคำสั่งซื้อ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบริการ ลักชัวรี่29 เป็นไปตามเอกสารการแจ้งการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของบริการนี้

3. สิทธิประโยชน์

3.1 การสมัครใช้บริการ บริษัทอาจจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย นำเสนอสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

3.2 สิทธิประโยชน์ที่บริษัทเสนอให้แก่ผู้ใช้บริการแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อสินค้าของผู้ใช้บริการแต่ละราย รายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภท พื้นที่การใช้บริการ และ/หรือ นโยบายทางการตลาดของบริษัท

4. รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและราคาสินค้า

4.1 ราคาสินค้าในหมวดรายการสินค้าต่างๆ ที่ปรากฎบน ลักชัวรี่29 เป็นราคาที่ได้แสดงไว้เพื่อให้ผู้ใช้บริการพิจารณาในการเลือกซื้อสินค้าที่ตรงตามเอกสารที่แสดงบนหน้าจอก่อนยืนยันคำสั่งซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาสินค้าไม่ตรงกันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางเทคนิค ให้ยึดราคาที่ปรากฎในเอกสารที่แสดงหน้าบนหน้าจอก่อนกดยืนยันคำสั่งซื้อ

4.2 สีของสินค้าที่ปรากฎบน ลักชัวรี่29 จะขึ้นอยู่กับจอแสดงผลของท่าน ซึ่งอาจผิดเพี้ยนไปจากสีจริงได้ บริษัทไม่รับประกันว่าการแสดงผลสีใดๆ บนอุปกรณ์ของท่านนั้นถูกต้อง

5. วิธีการสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงิน

5.1 วิธีสั่งซื้อสินค้าสามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฎบนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ หรืออาจศึกษาวิธีการสั่งซื้อสินค้าได้ที่หน้า “วิธีการสั่งซื้อและการชำระเงิน”

5.2 กรณีที่เกิดความผิดพลาดทางเทคนิค เช่น ราคาสินค้าผิดพลาด ปริมาณสินค้าไม่มีหรือไม่เพียงพอต่อคำสั่งซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบต่อไป โดยบริษัทจะรีบดำเนินการคืนเงินโดยเป็นไปตามเงื่อนไขการคืนเงินของบริษัท

5.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณการซื้อสินค้าบางรายการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทหรือตามที่กฎหมายหรือภาครัฐกำหนด โดยจะแสดงเงื่อนไขการจำกัดปริมาณการซื้อไว้ที่หน้ารายการสินค้าแต่ละรายการ

5.4 ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงินจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยระบบจะมีการแสดงผลและส่งอีเมลยืนยันการชำระเงินเสร็จสิ้น โดยช่องทางชำระเงินสด คำสั่งซื้อสินค้ามีอายุ 48 ชั่วโมง หากผู้ใช้บริการไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนด คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

6. การรับเปลี่ยน/คืนสินค้า การคืนเงิน และการประกันสินค้า

การรับเปลี่ยน/คืนสินค้า การคืนเงิน และการประกันสินค้า ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ปรากฎในหน้า “การคืนสินค้าและคืนเงิน”

7. การจัดส่งสินค้าและอัตราค่าขนส่ง

7.1 การจัดส่งสินค้าและอัตราค่าบริการ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ปรากฎในหน้า “วิธีการจัดส่ง”

7.2 ผู้ใช้บริการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจัดส่งหรือที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าได้ขั้นตอนการสั่งสินค้าและชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว

7.3 บริษัทบริการจัดส่งสินค้าเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

7.4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับผิดในกรณีการส่งสินค้าล่าช้าหรือไม่สามารถทำการส่งมอบสินค้าได้อันเนื่องมาจาก

7.4.1 กรณีเหตุสุดวิสัย เช่น สงคราม (ทั้งที่ประกาศหรือไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ) รัฐประหาร การก่อกบฏ การปฏิวัติ การก่อการร้าย การจับตัวประกัน เหตุระเบิด เหตุจลาจล หรือการใช้อาวุธสงคราม หรือปฏิกิริยาตอบโต้การกระทำเหล่านี้ รวมทั้งการยึดพัสดุ การนัดหยุดงานของพนักงาน ภัยพิบัติทางธรรมชาติจนเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด (น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุเข้า) โรคระบาด

7.4.2 กรณีที่ไม่ได้เป็นความผิดของบริษัท เช่น การไม่มีผู้รับ ณ สถานที่ที่ระบุให้จัดส่ง หรือผู้อยู่อาศัยปฏิเสธการรับสินค้า

7.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ หากสถานที่ที่ให้จัดส่งนั้น รถขนส่งไม่สามารถเข้าไปจัดส่งสินค้าได้

7.6 ในกรณีที่เป็นการจัดส่งไปยังพักอาศัยหรืออาคารสำนักงาน เงื่อนไขในการจัดส่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการขนส่งพัสดุนั้นๆ ด้วย

8. การขอใบกำกับภาษีและการขอใบกำกับภาษีใหม่กรณีสูญหาย

การขอใบกำกับภาษีและการขอใบกำกับภาษีใหม่กรณีสูญหาย ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ปรากฎในหน้า “ขอใบกำกับภาษี”

9. การกระทำอันขัดต่อกฎหมาย

ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่กระทำการใดๆ ต่อแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ลักชัวรี่29 อันขัดต่อกฎหมายต่างๆ หรือทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย เช่น

9.1 ห้ามผู้ใช้บริการคัดลอก ดัดแปลง ดาวน์โหลด แจกจ่าย หรือเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ และสิทธิบัตร (รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา”) ที่ปรากฎอยู่ในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ลักชัวรี่29 ในลักษณะที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท อันขัดต่อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

9.2 ห้ามผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานตามปกติ ความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของการใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ลักชัวรี่29 การพยายามหรือการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้บริการรายอื่น อันขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ หากผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย

9.3 ห้ามผู้ใช้บริการกระทำใดๆ ที่เป็นการทุจริต ก่อและช่วยเหลืออาชญากรรมใดๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อหรือบัญชีผู้ใช้งานที่มีการกระทำมิชอบ ผิดสัญญา หรือมีส่วนต้องสงสัยที่จะมีการกระทำที่ผิดตามกฎหมายตามข้อ 9 นี้ และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

10. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดในกรณีดังต่อไปนี้

10.1 บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายของสินค้าตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและไม่เกินราคาของสินค้านั้น โดยอาจพิสูจน์ความเสียหายจากสภาพที่คงเหลือ หรือหลักฐานที่ผู้ใช้บริการนำมาแสดงต่อบริษัท นอกจากค่าเสียหายดังกล่าว บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าเสียหายใดๆ อีก

10.2 ความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใข้บริการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ออนไลน์ผ่านทางลิงก์เชื่อมต่ออื่น เช่น ผ่านทางการค้นหาจากโปรแกรมการค้นหา (Search Engine) เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น

10.3 การที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ออนไลน์ได้ เนื่องจากอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บริการไม่รองรับการใช้งาน รวมถึงปัญหาทางเทคนิค ความผิดพลาดและความล้มเหลวอื่นในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ออนไลน์

10.4 บริษัทสงวนสิทธิในการระงับ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการสั่งซื้อหรือยกเลิกคูปอง หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์หรือการให้บริการ หรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการเปิดบัญชีใหม่หรือเปิดบัญชีเพิ่มเติม หากมีการกระทำดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.4.1 ทำรายการสั่งซื้อที่ต้องสงสัยหรืออาจมีการทุจริต หรือกระทำผิดกฎหมาย

10.4.2 ทำรายการสั่งซื้อที่มีวิธีชำระเงินปลายทางโดยใช้การชำระเงินหลายครั้ง หรือการใช้คูปอง รหัส หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดโดยผู้ใช้บริการคนเดียวกันหรือกลุ่มผู้ใช้บริการกลุ่มเดียวกัน

10.4.3 ทำรายการสั่งซื้อที่มาจากหลายบัญชีผู้ใช้ แต่สั่งซื้อโดยผู้ใช้บริการคนเดียวกัน หรือกลุ่มผู้ใช้บริการกลุ่มเดียวกัน

10.4.4 ทำรายการสั่งซื้อที่มีเจตนาซื้อเหมาสินค้าที่จัดรายการส่งเสริมการขาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปขายต่อ

10.4.5 ลงทะเบียนหลายบัญชีเพื่อจุดประสงค์ในการใช้สิทธิประโยชน์ใด ๆ หรือเพื่อให้ได้รับโปรโมชั่น โปรแกรม หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างไม่เหมาะสม

10.4.6 สร้างบัญชีที่ใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ปลอมแปลง หรือเป็นข้อมูลของบุคคลอื่น เช่น ชื่อ อายุ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เป็นต้น

10.4.7 ระบุที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าที่เป็นเท็จหรือไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยไม่แจ้งล่วงหน้าให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยจะประกาศไว้ที่หน้าเวปไซด์, แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร

12. ความสมบูรณ์ของข้อกำหนด

หากข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ข้อใดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีผลสมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าจะภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายใด ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขข้อนั้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดดังกล่าวซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีผลสมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับใช้ ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยข้อกำหนดดังกล่าวไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมาย การมีผลสมบูรณ์ หรือความสามารถในการบังคับใช้ส่วนอื่น ๆ ที่เหลือของข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้

13. การยื่นข้อร้องเรียน

หากมีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการใช้บริการดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ดังนี้

E-Mail : info@luxury29.io